Junta de govern local Imprimeix

La Junta de Govern Local és l'òrgan de govern que, sota la presidència de l'alcalde, col·labora de forma col·legiada en la funció de direcció política que li correspon i exerceix determinades funcions executives i administratives, segons determina la legislació vigent i les delegacions que pugui rebre de l'alcalde. Es constitueix amb un nombre de regidors que no serà superior al terç legal, i el seu nomenament i cessament correspon lliurement a l'Alcaldia.

Les actes de la Junta de Govern Local s'exposen a la secció actes de la web.

Composició: Pendent de l'aprovació del nou cartipàs 2015-2019